Törzsszám:  Megbízás száma: 

Felelős tervező:   Megbízás kelte:

Telefonszáma:  Kijelölt képviselő:

Ügyintéző: Telefonszáma: 

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS tervezői művezetésre

amelyet a  ……………………………………..  (Megbízó neve) 

   székhelye/lakcíme:..............cégszáma/nyilvántart.száma:.................adószáma:......................bankszámlaszáma: 

   képviseli: 

      mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó)

    és  a  ……………………………………..  (Tervezői művezető neve)

   székhelye/lakcíme:.....................cégszáma:.......................adószáma:.....................bankszámlaszáma: 

   képviseli: 

    mint megbízott tervezői művezető (a továbbiakban: Művezető)

 továbbiakban együttesen: Felek

a Megbízó - a tulajdonában álló, vagy a beruházás lebonyolításával érintett - az illetékes ingatlan-nyilvántartásban ……... helyrajzi  számon felvett, természetben a ………………………………………………… szám alatti ingatlanon épülő, „……………………….” elnevezésű építmény  … szakági tervezői művezetésére  az alábbiak szerint kötnek meg:

1.)  A Megbízó megbízza a Művezetőt, hogy a tárgyban megjelölt építmény kivitelezésének helyszínén - kivételesen a Megbízó által megjelölt, a kivitelezéssel összefüggésben álló más helyszínen - Művezetőként ellenőrizze, hogy a kivitelezés a Megbízó által elfogadott (szükség esetén a Művezetőnek rendelkezésére bocsátott) kiviteli terveknek megfelelően történik. Művezető a tervszerinti kivitelezést – elsősorban a kivitelezés helyszínén – meghatározott időszakokban figyelemmel kíséri, magyarázattal és tanácsadással segíti.

2.) A Művezető a jelen szerződésben rögzített művezetése során a Megbízó érdekében jár el és a művezetés során tapasztalt észleléseit köteles a helyszínen elhelyezett Építési Naplóban rögzíteni, különös figyelemmel a tervtől való eltérésekre, a hibás, hiányos kivitelezésre. 

3.) A Művezető művezetését, észlelését és megállapítását tartalmazó építési napló bejegyzéseket a Megbízó - a művezetés megtörténtét követő legkésőbb 3 napon belül - köteles ellenőrizni és ellenjegyzésével ellátni. 

4.)  A Megbízó köteles gondoskodni arról, hogy mindazokat a dokumentumokat, amelyekkel kapcsolatban művezetői állásfoglalás szükséges, a Művezető 3 napon belül megkapja. Ennek elmaradásából származó felelősség a Megbízót terheli.

5.) A Művezető a bejegyzéseit tartalmazó naplómásolat egy példányát köteles megőrizni. Amennyiben a Művezető a művezetés során tervtől való eltérést, kivitelezési hibákat, hiányokat észlel, úgy a naplóbejegyzése másolatát egy példányban köteles 2 napon belül közvetlenül is megküldeni a Megbízónak, a Megbízó intézkedését, a vállalkozók munkájának összehangolását kérve. 

6.)  A Felek a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékletben rögzítik, hogy a Művezető művezetési kötelezettsége milyen gyakori, a Művezető az építkezés helyszínén mely fontosabb munkafázisoknál, főként az eltakarás előtt álló munkarészeknél, vagy havonként, hetenként jelenik meg, kötelezettsége-e és milyen mértékben részt venni a kivitelezést érintő egyeztető- és konzultációs megbeszéléseken.

7.)  A Felek a jelen szerződésükben kikötik, hogy a szerződés 6.) pontjában utalt mellékletben részletezettektől függetlenül a Művezető művezetése keretében a kivitelezést megelőzően köteles-e a kivitelezést végző vállalkozónak (vállalkozóknak) tervismertetést adni, jelentős elemi, vagy egyéb károk, veszélyek elhárítása esetén a helyszínen megjelenni. A Művezető köteles a használatbavételi eljáráson (bejáráson) megjelenni és a művezetése, vagy a helyszíni bejárás során tapasztaltak, a rendelkezésére bocsátott minőség tanúsítások és egyéb vizsgálatok alapján nyilatkozni, hogy az építés-kivitelezés a kiviteli tervdokumentációnak, az építési engedélynek és a hatósági előírásoknak megfelel-e, attól mennyiben és miben tér el, hibás, vagy hiányos kivitelezés tapasztalható-e.  

8.) A Művezető a jelen szerződés mellékletében részletezett (akár eseti, folyamatos, vagy fokozott megnevezésű) művezetés esetén is művezetés (kooperáció, stb.) céljából a helyszínen kizárólag e szerződés mellékletében meghatározott és a Megbízótól kapott, a művezetésre vonatkozó előzetes értesítés alapján jelenik meg, amelyről 2 nappal előbb tudomást kell szereznie. A Művezető telefonértesítés alapján is köteles megjelenni a helyszínen, ha kár, vagy veszélyelhárítás céljából jelenléte, közreműködése szükséges.

9.)  A Megbízó – ha Művezető álláspontját az adott kérdésben igényli – köteles a Művezetőt minden olyan munkafázis megkezdése előtt legalább 2 nappal értesíteni, amelynek során szerkezeti részeket vagy részleteket véglegesen eltakarnak.

10.) A Megbízó  a művezetés teljesítésétől számított legkésőbb 3 napon belül a teljesítést igazolni köteles, amely történhet az Építési Naplóban történő művezetői bejegyzés elfogadásával, valamint külön okiratban is. Amennyiben a teljesítésigazolást a Megbízó neki felróható okból nem adja ki, vagy kifogását nem közli és egyezteti - határidőn belül - a Tervezővel, a teljesítést elfogadottnak kell tekinteni, az érte járó díj kiszámlázható. 

11.) A Felek megállapodnak abban, hogy a művezetés megbízásra végzett ellenőrzési tevékenység, a Tervező a tervdokumentáció hiányát nem pótolhatja és a tervezési hibákat ennek keretében nem javíthatja ki. Amennyiben a művezetés során tapasztaltak miatt (tervtől való eltérés, hibás, hiányos kivitelezés, más helyettesítő anyagok-szerkezetek alkalmazása, stb.) a kiviteli terveket módosítani kell, úgy a módosításra kiegészítő tervezési vállalkozási szerződést kell kötni. 

12.)  A Felek megállapodnak abban, hogy a művezetés díját ……….. Ft + ÁFA/nap, mindösszesen …………… forint/nap összegben állapítják meg, amelyet a Tervező a jelen szerződés 5.), 7.) pontjaiban foglalt okiratok alapján a tárgy hónapot követő hó 5-éig bezárólag jogosult számlázni. A 4 óránál rövidebb idejű tevékenységért félnapi díj számítható fel. A fizetési határidő a számla kézhezvételétől számított legkésőbb 15 nap, a Tervező             bankszámlájára történő átutalással. Késedelem esetén a Megbízót a törvényes kamat terheli.

13.) Tervező a művezetési tevékenységet jelen szerződés létrejötte, ill. a kivitelezési munkák megkezdési időpontja után kezdi meg, és a kivitelezés (e szerződésben rögzített befejezési időpontjáig látja el. Ezt követően Megbízónak végszámlát küld.

14.) A tervezői művezetés megbízási jogviszony, amely szerint a Tervező a szerződés és a Megbízó érdekeinek megfelelően köteles eljárni. A Megbízó a tervezői művezetés során is adhat utasítást, a Tervező azonban köteles - kárviselési kötelezettség terhe mellett - a Megbízót célszerűtlen, szakszerűtlen utasítására figyelmeztetni, amelyek nem hajthatók végre, ha az utasítás jogszabályba, hatósági előírásba ütközően, vagy az élet- és vagyonbiztonság veszélyeztetéséhez vezetne.

15.) A megbízási szerződés megszűnik a szerződésben meghatározott teljesítéssel, az időtartam lejártával, a szerződés tárgytalanná válásával, vagy felmondásával. A szerződést mindkét Fél azonnali hatállyal felmondhatja. A Megbízó felmondása esetén köteles a Tervező által a szerződés érdekében már elvállalt kötelezettségekért helytállni, a Tervezőnek lehetőséget kell biztosítani a Megbízó részére, hogy a megbízásról gondoskodhasson.

16.) A szerződés teljesítésével összefüggő műszaki kérdésekben kijelölt felelős képviselők:

   Megbízó képviselője:

    Név és beosztás*:    ………………………………………………….

    Telefon*:   …………………  Fax*: ………………  E-mail*: …………………………..

   Vállalkozó képviselője

    Név és beosztás:      …………………………………………………..

    Telefon: ……………………  Fax: ………………...  E-mail: ………………………….

17.) Megbízó kijelenti, hogy a tervezési díj (2. pont) pénzügyi fedezete a(z)…………………………………………………………………….. pénzintézetnél vezetett

………………………………………………………….*  számláján rendelkezésre áll.

18.) A kivitelező megnevezése*: ………………………………………………………………..

19.)  A kivitelezés kezdési időpontja*:  …………………………………………………………. 

20.)  A kivitelezés befejezési időpontja*: ………………………………………………………..

21.)   A Felek a jelen szerződésükben nem szabályozott kérdésekben a szerződéskötéskor hatályos magyar Polgári Törvénykönyvnek a szerződésekre vonatkozó általános, valamint a megbízási szerződéseket szabályozó rendelkezéseit tartják irányadónak. A Felek a jelen szerződéssel kapcsolatos esetleges jogvitáikat, amelyek a szerződés megszegésével, megszűnésével, érvényességével, vagy értelmezésével kapcsolatban keletkeztek, megkísérlik békés úton, megegyezéssel rendezni, amennyiben ez nem lehetséges, jogi vitájukban a hatáskörrel és illetékességgel bíró magyar bíróság jár el.

22.) A szerződés …. példányban készül, amelyből …. példány a Megbízót, …. példány a Tervezőt illeti meg. A szerződés kívánság szerint bármely nyelvre lefordítható, értelmezésében a magyar nyelvű szöveg a mértékadó.

A Felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt cégszerűen írják alá és aláírásukkal a szerződés példányok átvételét egyidejűleg nyugtázzák.

 

Dátum: …………………………..  Dátum: ………………………………

Melléklet

 

………………………………….                                       ……………………………………….

                Tervező                                          Megbízó

 

* Megbízó tölti ki