TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta

amely egyrészről

név: ……………………………………………Kft.

székhely: ………………………………………….

adószám:…………………………………………….

Cg. sz.: ……………………………………………

mint megrendelő – a továbbiakban: Megrendelő –

másrészről

név: ……………………………………………Kft.

székhely: ………………………………………….

adószám:…………………………………………….

Cg. sz.: ……………………………………………

mint vállalkozó, – a továbbiakban: Vállalkozó között a mai napon és helyen az alábbi feltételekkel jött létre:

1. A Megrendelő  …………………… keltű …………… sz. megrendelése alapján a Vállalkozó elvállalja a Megrendelő által a ……………………………… szám alatt lévő beépítetlen telken építendő .............. építési, engedélyezési és részletes kiviteli terveinek elkészítését.

2. A Vállalkozó a terveket a külön mellékletben meghatározott tartalommal ....... példányban adja át a Megrendelőnek. Amennyiben a Megrendelő a fenti példányokon felül továbbiakat igényel, úgy azokat külön térítés ellenében Vállalkozó rendelkezésére bocsátja. A térítés díját a felek a jelen szerződés 6. pontjában – a pót példányokra is – külön rögzítik.

3. A teljesítés módja: A Vállalkozó a terveket közvetlenül a Megrendelő székhelyére történő kézbesítéssel, az átvétel igazolásával teljesíti. A felek a postai feladást kizárják.

4. A teljesítés helye: A teljesítés a 3. pont szerinti közvetlen kézbesítéssel a Megrendelő székhelyén, nevezetesen ……………………………… sz. alatt történik. A terveket a Megrendelő képviselőjének, ……………………… személyesen kell átadni.

5. A teljesítési határidő: A felek megállapítják, hogy a szerződés 1. pontjában megjelölt építési és kiviteli tervek osztható szolgáltatásnak minősülnek, ennek alapján részteljesítést kötnek ki. A Megrendelő részére az építési engedélyezési terveket a Vállalkozó ……………………-ig , a részletes kiviteli terveket ………………………-ig köteles átadni. A Vállalkozó ezen határidőn belül jogosult előteljesítésre, ez esetben a Megrendelő az előzetesen elkészített terveket köteles átvenni.

6. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a tervezési díj összege ……………… Ft, azaz …………………… forint + áfa, mely oly módon oszlik meg, hogy az építési (engedélyezési) tervek ára ………………… Ft, azaz …………………… forint + áfa, a részletes kiviteli terv ára ……………. Ft, azaz ………………………. forint + áfa. A felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Megrendelő a jelen szerződés 2. pontja szerint további tervpéldányokat igényel, úgy ebben az esetben példányonként további …………. Ft + áfa/db, azaz …………………….. forint + áfa/db összeget fizet a Vállalkozónak.

7. Fizetési határidő: A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó az elkészült munka átadását követően haladéktalanul jogosult számlázni, a Megrendelő pedig a számla átvételétől számított … napon belül köteles a számla összegét a Vállalkozónak a …………………. Banknál vezetett ……………. számú bankszámlájára való átutalással kifizetni. Ennek alapján a Vállalkozó jogosult a részteljesítés szerint az első ütemben …………… Ft + áfa, a második ütemben ……………….. Ft + áfa összeget leszámlázni, a Megrendelő pedig azt a fenti fizetési határidőn belül kifizetni. Amennyiben a Megrendelő az első részteljesítés szerinti számla összegét nem teljesítené határidőre, úgy a Vállalkozó jogosult a kiviteli terveket visszatartani mindaddig, míg az első ütem szerinti kifizetés részére megtörténik.

8. A Megrendelő kijelenti, hogy a szerződésben meghatározott vállalkozói díj teljes egészében rendelkezésére áll. 

9. A Megrendelő a tervek elkészítéséhez szükséges adatokat és iratokat jelen szerződés aláírásával egyidejűleg hiánytalanul átadja. Amennyiben a Vállalkozó részéről további adatszolgáltatás igénye merül fel, ami a terv elkészítéséhez szükséges és jelen szerződés megkötésekor még nem ismert, úgy a Megrendelő a Vállalkozó ez irányú felhívásától számított 3 napon belül köteles az adatokat szolgáltatni. Ha a kiegészítő adatszolgáltatáshoz ennél hosszabb idő szükséges, úgy a felek ettől eltérő határidőben is megállapodhatnak. Az esetleges többlet-adatszolgáltatási késedelemmel, illetve az ebből eredő módosítással kapcsolatos többletköltségek a Megrendelőt terhelik. Amennyiben a kiegészítő adatokat a Vállalkozó szerzi be, úgy erre a felek külön díjazásra vonatkozó megállapodást kötnek.

10. A Megrendelő a tervegyeztetéseken és a szükséges helyszíni bejárásokon való részvétellel, továbbá az esetleges megrendelői utasítások, kiegészítések és állásfoglalások megtételével ………………………  bízza meg.

Telefon: ………………, illetve ………………………….

A Vállalkozó részéről a Megrendelővel a kapcsolatot …………………… tartja.

Telefon: …………….., illetve …………………………..

11. A szerződő felek bármelyik fél részéről történő késedelem esetére az alábbiak szerint állapodnak meg: A Vállalkozó részéről a tervek késedelmes átadása esetén minden késedelmi napra terv-fajtánként …………… Ft, azaz ………………… forint késedelmi kötbért állapítanak meg. A Megrendelő – terv-fajtánként – legfeljebb … napos, késedelmi kötbérrel terhelt késedelmes teljesítést fogad el. Ezt meghaladó késedelem esetén a szerződéstől térítési kötelezettség nélkül elállhat. Ha a Vállalkozó az első ütem szerinti építési terveket határidőn belül szolgáltatta, Megrendelő az előzőek szerinti térítésmentes elállási jogát csak a következő ütemre vonatkozó kiviteli tervekre vonatkozóan gyakorolhatja. A Vállalkozót a 7. pontban szabályozottak szerint – az első részszámla késedelmes teljesítése esetére – megillető visszatartási jog gyakorlása kizárja a Megrendelő elállási jogát. Ha a Megrendelő a 7. pontban meghatározott fizetési kötelezettségének teljesítésével késedelembe esik, úgy a teljes késedelem idejére a Ptk. 301/A. § (2) bekezdése által megállapított késedelmi kamat megfizetésére köteles.

12. A Vállalkozó szavatol azért, hogy a tervezés során nem használ fel jogosulatlanul olyan megoldást, amely szerzői jogi védelem alatt áll. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az elkészítendő tervek a Vállalkozó szellemi alkotásának minősülnek, azokat a Megrendelő csak az 1. pontban meghatározott célra használhatja fel, másnak nem engedheti át. 
A Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadóak.

A szerződő felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag és cégszerűen írták alá.

Kelt: ……………………………………..

 
………………………………….….
……………………………… Kft.

Cím: ……………………………….

Megrendelő
 ……………………………………
………………………………. Kft.

Cím: ………………………………

Vállalkozó
 

--------------------------------------------------------------------------------

[1] Ptk. 410. § (4)–(5) bek., a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. (Szjt.) 2. § (2) bek. l) pont, Szjt. 12. és 16. §, Szjt. 67. § (2) bek.