A tervező az építtető képviselőjeként a műszaki ellenőrrel együttműködve a tervei megvalósulását ellenőrzi, amennyiben erre az építtetőtől külön díjazásért megbízást kap.

A tervező a tervezői művezetés szolgáltatást az építési szerződés érvénybe lépésétől a műszaki átadás-átvételi eljárás befejezéséig, sikertelen műszaki átadás-átvételi eljárás esetén pedig az eljárás kezdetétől számított harminc napig teljesíti. A tervező szükséges időközökben megjelenik az építési helyszínen, és szemrevételezés útján megismerkedik a kivitelezés menetéveI és minőségével, hogy általánosságban megállapítsa: a kivitelezés oly módon történik, hogy a létesítmény, ha elkészül, megfelel a terveiben foglaltaknak.

E tevékenység nem jelenti azt, hogy a tervező kimerítően és folyamatosan ellenőrizné az elkészült vagy készítés alatt álló munkák mennyiségét és minőségét, ez az építési műszaki ellenőr feladata. A helyszíni szemlék alapján, mint tervező tájékoztatja az építtetőt a kivitelezés menetéről és minőségéről és e minőségében törekszik arra, hogy megóvja az építtetőt a hibás vagy hiányos kivitelezéstől. A tervező az építési vállalkozónak közvetlenül nem ad utasítást, nem irányítja munkáját, nem felelős a kivitelezés során alkalmazott technológiákért, eljárásokért, eszközökért, az építési munkák sorrendjéért és menetéért, az élet- és vagyonbiztonság érdekében hozott intézkedésekért és betartatásukért, mivel ezek az építési vállalkozó és a felelős műszaki vezető felelősségi körébe tartoznak.

A tervező részt vesz a műszaki átadás-átvételi eljárásban, és nyilatkozik, hogy a munkarész vagy a létesítmény a tervei szerint készült. A tervező nyilatkozata a műszaki átadás-átvételi eljárásban a helyszíni szemléken nyert tájékozottságán, a műszaki ellenőr ajánlásán, a kivitelező által szolgáltatott adatok, valamint a hatóságilag vagy az építési szerződésben előírt vizsgálatok eredményén alapul, és annak megállapítására szorítkozik, hogy az elkészült létesítmény a tervező tájékozottsága, ismerete és meggyőződése szerint megfelel a terveiben foglaltaknak.

Az elkészült munka átvételére tett javaslata nem jelenti azt, hogy a tervező (a) kimerítően és folyamatosan figyelemmel kísérte volna a kivitelezés menetét és minőségét, (b) ellenőrizte volna a kivitelezés során alkalmazott szerszámok, eljárások és technológiák alkalmasságát, (c) átvizsgálta volna az anyag- és alvállalkozói számlákat, bizonylatokat és egyéb adatokat, (d) tisztázta volna, hogy az építési vállalkozó a korábban felvett összegekkel hogyan gazdálkodott. A tervezői művezetés keretében a tervező nem folytat sem tervezési, sem műszaki ellenőri tevékenységet, nem igazol szállítmányt, munka vagy munkarész elkészültét, nem rendeli el kivitelezési munka vagy szállítmány módosítását, nem állítja le a kivitelezést vagy szállítást, nem tagad meg szállítmány átvételét, nem küld vissza szállítmányt, nem függeszti fel az építési vagy szállítási szerződést. A tervező megvizsgálja és jóváhagyja az építési vállalkozó által előterjesztett műhely terveket, anyag mintákat, az építési vagy szállítási szerződéstől eltérő kivitelezési megoldásokat, de csak az építési vállalkozó által előterjesztett adatok összhangja és a tervezési koncepcióval való egyezés szempontjából és mértékéig. A tervező vizsgálatának nem tárgya az előterjesztés teljessége és helyessége, a mennyiségek, mérteket ellenőrzése. Valamely rész jóváhagyása nem jelenti az egésznek a jóváhagyását. A tervező feladata az építési szerződés értelmezése; az építtető vagy az építési vállalkozó írásban kifejezett kérésére állást foglal az építtető és az építési vállalkozó között felmerülő vitás kérdésekben. A tervező ilyen állásfoglalásában pártatlan marad, s az építtető és az építési vállalkozó szerződésben vállalt kötelezettségeik betartására törekszik.

Bővebb infóért hívjon most! 0620 429 5712